Tronex A/S

Nyt 'vartegn' hos Tronex New 'Landmark' at Tronex

Nu lodder vi med Nitrogen.

Den høje nitrogen beholder udenfor Tronex virker som et 'vartegn' om en ny tid. Der er nemlig mange gode grunde til at lodde med nitrogen i stedet for normal iltholdig atmosfære. Helt overordnet bliver den samlede kvalitet bedre på det enkelte print samtidig med at det giver os som producent en større fleksibilitet og et bedre procesflow.

Grundet stigende efterspørgsel for montage af mikroelektronik og deraf skærpede krav til loddeprocesserne, har Tronex valgt at gå over til lodning med nitrogen i stedet for normal iltholdig atmosfære.

På specielt dobbeltsidede print ser vi fordelene ved nitrogenlodning, som tilbyder et større procesvindue og en lavere overfladespænding. Dette medfører at oprensning af fluxrester minimeres samtidig med at antallet af defekte enheder reduceres. Desuden bliver alle efterfølgende processer lettere at udføre.

"Lodning med nitrogen var en medvirkende faktor til anskaffelsen af den nye Rehm ovn for nogle måneder siden", siger Adm. Direktør Stig Nielsen. "Vi kan nu hæve og sikre kvaliteten i den enkelte lodning, hvilket specielt har betydning for komplekse print samt ved meget små lodninger".

Vore kunder kan med det blotte øje se forskel på lodningerne. Dels er lodninger, som er beskyttet af nitrogen, synligt pænere i forhold til normal iltholdig atmosfære. Dels øges lodbarheden idet oxidering fra den iltholdige atmosfære undgås, specielt ved lodning af mikroelektronik og elektromekaniske komponenter. Den bedre kvalitet i lodningen ses især ved 'opløb' og ved hæftning af tin omkring komponenternes ben – i daglig tale en betydelig bedre 'wetting'.

Brugen af kvælstof udvider desuden temperaturvinduet for selve loddeprocessen og øger dermed fleksibiliteten for loddepastaen. På denne måde kan den samme loddeprofil anvendes til forskellige typer af loddepasta - endnu en faktor som øger fleksibiliteten, specielt i forbindelse med RoHS produktion. Desuden er det muligt at lodde i en atmosfære på  50ppm eller derunder.

Alt i alt mange fordele for både os som montagevirksomhed og specielt for vore kunder, som får et produkt med en højere kvalitet.

Marts 2014

The tall tank of nitrogen outside the Tronex buildings may be considered a landmark of a new time. Soldering with nitrogen instead of the normal oxygenous atmosphere gives us plenty of reasons to choose this technology. The total quality of the printed circuit board improves considerably. To the manufacturer it means higher flexibility and an improved process flow.

Increasing demand for assembly of micro electronics, hence the increasing demands to the soldering processes, made Tronex choose the nitrogen solution. Especially double sided boards show the advantages of nitrogen soldering with the increased process window and the lower surface tension. Cleaning of flux remains is insignificant, the number of defective boards is reduced. Furthermore the consecutive processes are easier to handle.

"Soldering with nitrogen was a contributing factor to our investment in a new Rehm oven some months ago", tells Managing Director Stig Nielsen. "Now we can increase and secure the quality of the individual soldering which is important to complex boards as well as to tiny soldering".

The quality difference of the soldering is visible to the naked eye. Soldering protected by nitrogen look considerably better compared to soldering made in oxygenous atmosphere. The solderability is increased as the oxydation from the normal atmosphere is avoided, especially when soldering micro electronics and electromechanical components. Wetting is considerably improved.

Nitrogen expands the temperature window of the soldering process and increases the flexibility for the solder paste. This way the same soldering profile can be used for different types of solder paste - another factor that increases the flexibility, especially for RoHS production. It is possible to solder in an atmosphere of or below 50ppm.

The conclusion is that nitrogen soldering is a considerably improvement to the EMS and to our customers who get a higher quality product.

March 2014