Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Introduktion

Denne persondatapolitik er målrettet dig, som er i berøring med Tronex A/S.

Generelt:

I forbindelse med levering af vores ydelser mv. kan vi behandle oplysninger, som vil omhandle -eller kan identificere dig (personoplysninger).

Det ligger naturligt i vores virke at respektere dig og dit privatliv, hvorfor vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi behandler derfor dine personlige oplysninger på den måde, som vi har vedtaget i denne persondatapolitik.

Vi har fokus på karakteren og omfanget af personoplysninger, og hvordan vi bedst beskytter dem. Derfor indsamler vi -og behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt formål. Vi prioriterer at vi ikke indsamler flere personoplysninger, end der er nødvendige for at opnå det formål. Vi kan dog være forpligtet i henhold til lovgivningen at indsamle og behandle visse personoplysninger.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker udelukkende til saglige og legitime formål. Såfremt vi ønsker at anvende personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere herom. Ved anonymisering af personoplysninger, så de registrerede personer ikke længere er identificeret eller identificerbare, kan vi dog anvende oplysningerne til andre formål uden orientering herom.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller grundet andre legitime interesser. Vi holder øje med, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi sørger for at opdatere personoplysningerne.

I nogle tilfælde kan vi have brug for at indhente og sammenstille personoplysninger fra tredjepart, eksempelvis fra offentlige myndigheder og private aktører. I så fald oplyser vi herom og indhenter samtykke hertil, medmindre du allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller din interesse i at blive orienteret herom må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser.

Hvem deler vi personoplysninger med

Vi kan dele personoplysninger med vores samarbejdspartnere, som arbejder på vores vegne med de beskrevne formål.

I sådanne tilfælde skal disse selskaber overholde vores sikkerhedskrav, og de må ikke bruge de personlige data, som de modtager fra os, til andre formål. Såfremt vi anvender andre virksomheder til behandling af personoplysninger, indgår vi databehandleraftaler, som nærmere regulerer virksomhedens behandling af personoplysninger på vores vegne.

Vi videregiver personoplysninger, hvor vi har lovpligt til at videregive personoplysningerne, eksempelvis til brug for skatteforhold. Vi videregiver også dine personoplysninger til registrering i offentlige myndigheders databaser og til brug for disse myndigheder.

Sletning

Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen og behandlingen af de pågældende personoplysninger. Opbevaringsperioden kan derfor variere afhængig af det pågældende formål.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses til de kollegaer, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger. Vi er alle underlagt fortrolighed og tavshedspligt.

Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier (USB o. lign.) opbevares aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, kryptering, backup-system samt opdaterede firewalls og anti-virusbeskyttelse.

Vi har også proces for håndtering af eventuelle sikkerhedsbrud og underretning herom til dig og Datatilsynet.

Ændring

Det kan blive nødvendigt for os at ændre brugen af personlige oplysninger, eksempelvis på grund af den digitale udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre denne privatlivspolitik. Er der tale om væsentlige ændringer, vil vi, hvis det er muligt, sørge for at du får besked om ændringerne

Kontakt

Hvis du ønsker mere viden om, hvordan Tronex A/S behandler personoplysninger, kan du kontakte os på mail hr@tronex.dk eller telefon +45 45762333.

Vil du vide mere om reglerne for behandling af personlige oplysninger, kan du finde yderligere information på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

Opdateret 03. juli 2018

Skriv dig op til TRONEX nyhedsbrev her